SOLAGER

Renovem l’energía del camp

A SOLAGER apostem per un concepte de negoci centrat a fomentar la implantació dels parcs Agrivoltaics, per tal d’aconseguir una sostenibilitat global, és a dir, social, climàtica, energètica, agrària i mediambiental.

SOLAGER

Renovem l’energía del camp

A SOLAGER apostem per un concepte de negoci centrat a fomentar la implantació dels parcs Agrivoltaics, per tal d’aconseguir una sostenibilitat global, és a dir, social, climàtica, energètica, agrària i mediambiental.

Avaluem el projecte i el seu impacte

Estudiem la viabilitat

Desenvolupem el projecte fins a la connexió xarxa

Una oportunitat de negoci amb conciencia social

L’impuls de l’energia fotovoltaica, junt amb altres energies renovables, és essencial per avançar en la transformació energètica, tal com ens exigeix la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. Aquest repte fa molts anys que és contemplat com a prioritari per diferents sectors socials i econòmics. El tema de l’establiment d’energies alternatives als carburants fòssils és una aposta clara i estratègica de la UE (Green Deal).

Les energies renovables davant la situació geopolítica actual són la única possibilitat per reduir la dependència energètica que provoca les tensions en el mercat energètic. Els camps fotovoltaics han d’experimentar un fort impuls en els propers anys.

Es totalment incorrecte voler tratar la terra como si fos un negoci que es liquida”.

– Herman Daly –

Com es lògic...Dubtes d'un projecteque el propòsit del qual sigui el bé comú

ELS PROJECTES AGRIVOLTAICS

Pel que fa a l’explotació de l’energia fotovoltaica, apareix un nou concepte, el de planta agrivoltaica, que proposa el desenvolupament de sistemes d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica en combinació harmònica i optimitzada amb la producció agrícola. En termes simples, considera el muntatge dels mòduls fotovoltaics mitjançant una disposició que permeti el desenvolupament d’activitats agrícoles normals per a una àmplia varietat de cultius. Alhora, considera una distribució espacial dels mòduls perquè es generi un ombreig uniforme sobre el cultiu amb què es combina. La intensitat d’ombreig pot ser definida segons la geometria (orientació i inclinació) del sistema a instal·lar.

L'ús del concepte de la planta agrivoltaica presenta els impactes positius següents en general:

• Evita competència per l’ús de sòls per a agricultura i energia, permetent el desenvolupament harmònic i el conjunt d’ambdues activitats.
• Obre la possibilitat que els agricultors desenvolupin noves línies de productes agrícoles, amb menys empremta de carboni.
• Contribueix a millorar la qualitat del servei i estabilitzar les xarxes, ja que disposa a les zones rurals de fonts de generació energètica a nivell distribuït. L’agrivoltaica pot convertir-se en una important font de desenvolupament de sistemes de generació solar a nivell distribuït, d’acord amb la implementació de plantes de petita, mitjana i fins i tot major escala a nivell de les zones rurals.

Components del Sistema Generador Agrivoltaic
L’execució del camp agrivoltaic es planteja amb els components tècnics principals següents:

a) Generador fotovoltaic: compost de mòduls fotovoltaics bifacials i seguidors solars d’un eix horitzontal.
b) Inversors solars de tipus string.
c) Estacions de potència que inclouen un quadre general de baixa tensió (BT), un transformador de BT/MT i cabines de protecció de mitjana tensió (MT).
d) Connexions elèctrica: cablejat en BT en corrent continu (CC) de mòduls a inversor, en corrent altern (CA) d’inversor a estació de potència i, finalment, en MT des d’est darrera fins al punt de connexió amb xarxa de distribució local.
e) Sistema de monitoratge i control de la planta, transmissió de dades i SCADA.
f) Centre de seccionament i mesurament.
g) Línia elèctrica d’evacuació soterrada fins a la línia elèctrica de distribució més propera.

Estructura Generador fotovoltaic
Els mòduls aniran suportats en estructures amb seguidor solar a 1 eix horitzontal a la direcció Nord-Sud. La configuració dels seguidors serà de dos mòduls en vertical, és a dir, cada seguidor tindrà dues files de mòduls en vertical, cadascuna amb 26 mòduls distribuïts en dos semieixos de 13 mòduls cadascun, amb l’accionament del tracker en posició central . Aquests seguidors estaran distanciats una distància mínima entre ells de 10 m entre punts homòlegs (pitch). Aquesta distància ha de permetre, per una banda, la normal activitat agrícola incloent el pas de la maquinària necessària, així com evitar en la mesura del possible les pèrdues per ombres d’una fila de seguidors sobre la fila contigua.
Prioritza el tràmit per a les instal·lacions que connectin a mitja tensió o siguin inferiors a 5 MW de potència, i també s’exigirà als gestors de la xarxa de distribució que justifiquin la denegació de connexió a la xarxa de fins a 25 kV per a aquests projectes.
En els projectes de més de 5 MW s’ha de presentar una oferta de participació local amb la possibilitat de participació, d’almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament.

Vols aprofitar tot el potencial del teu terreny agrícola?

Amb els nostres projectes agrivitivoltaics posem a la teva disposició un sistema que farà que puguis generar diners només per tenir els teus camps i generar energies renovables.

Solager

A SOLAGER apostem per un concepte de negoci centrat a fomentar la implantació dels parcs Agrivoltaics, per tal d’aconseguir una sostenibilitat global, és a dir, social, climàtica, energètica, agrària i mediambiental.

Contacta’ns